Daguangxian

Name: Daguangxian.
Type: Chordophones > Lutes > Spiked > Huqins >
Hornbostel-Sachs No#: 321.312.7
Bayin: 絲 sī ; silk.
Area: Fujian, China.
Country: China & Taiwan.
Region: Far East Asia.

Description:

Citations: Bibliography: Websites:

Welcome to the…